والتر شوبر

دفتر معماری

english deutsch

تاریخچه زندگی

 مهندس والتر شوبر  

متولد در وین/اتریش
۸  سال مدرسۀ ابتدائی در فِلس وآلنتشتَیگکارآموزی نجارّی
امتحان نهائی برای استاد صنف نجاری۵  سال دیرستان شبانه در دبیرستان مخصوص افراد
مشغول به کار، واقع در منطقۀ ۱۵ وین
اخذ دیپلمتحصیل در دانشگاه تکنیک وین در رشتۀ معماریتز
موضوع تز:
مسجد جمعۀ بزرگ در ویندر طول تحصیل و بعد از آن: همکاری در شرکتهای مختلف معماری:طراحی-، ثبت نام، پرداخت و برنامه ریزی دقیق، نظارت محلی  ساخت و بنا،خانه های ویلائی، ساختمانهای مسکونی، شرکت در چندین مسابقه، پسوند سقف، طراحی اندرونی،توسعه و بازیافت پروژه
عملکرد تا سطح روز،CAD  

۱۹۵۴

۱۹۷۲-۱۹۶۹

۱۹۷۸

۱۹۷۹-۱۹۸۴

۱۹۸۴

۱۹۸۵-۱۹۹۷

۱۹۹۷

۱۹۹۷-۲۰۰۲