والتر شوبر

دفتر معماری

english deutsch

قصد من طراحی یک افزایش مستمر در چندین مرحله، از دنیوی تا به سوی مقدس است: خیابان، میدان و بازار، عمومی در عملکرد خود، آماده می کنند، انتخاب هر تصمیمی را آزاد می گذارند، مجبور به هیچ نمی 
کنند.
از آنجایی که بازدیدکنندگان باید براختلاف ارتفاعی حدود 400 متر غلبه کنند، به نظرم ساختار عمودی در صفحات انباشته از تمام سطوح عمودی نقشه ها   برای توسعه و افزایش  اجتناب ناپذ یر می رسید. 

به عبارت دیگر با این روش، من با سبک و شیوه خود در اجتماع خوبی هستم، معمار حجا سینان هم در طرح ساخت مسجد ش"سلیمیه جامی" (ساخته شده در سالهای 1567 - 1574 ) در ادرنه،مسجد را بالای  بازار سر پوشید ه (کاپالی چارسی) قرار داد تا بدین وسیله زیر بنایی برای منطقه مقدس ( حرم) بسازد که زیر آن نهادهای خدمات دنیویمثل بازار باشد. به همین دلیل من در سطح زمین فقط نهادهای خدماتی را طراحی کردم.